انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : بانک ملي/ وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ آخرین به روز رسانی ۳ / ۶ / ۱۳۹۵ - سوم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 19000000000
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه جمهوری اسلامی
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۱ / ۶ / ۱۳۹۵ - يکم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد YES
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و هشتم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و هفتم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۵ - دهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵ - بيست و هفتم اسفند ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
موضوع خريد ۱۰۰۰ دستگاه رايانه All In One (شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۵۱۰۵۶۰۰۰۰۱۰)
دستگاه مناقصه گزار بانک ملي/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
محل دریافت اسناد سامانه تدارکات الکترونيکی دولت(ستاد) به نشانی اينترنتي:www.Setadiran.ir
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی