انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۶ / ۶ / ۱۳۹۵ - ششم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه مردم سالاری
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۶ / ۶ / ۱۳۹۵ - ششم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۲۳ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و سوم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۳ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و سوم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۱۳ / ۶ / ۱۳۹۵ - سيزدهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۵ - بيست و سوم آذر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - آذربايجان غربی - اروميه
موضوع تست كنتور روستايی
دستگاه مناقصه گزار شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد دفتر تهران و سايتهای ملی مناقصات ، توانير و توزيع
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی