انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و چهارم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری   امور خريد يا تامين ک
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی ساير رسانه ها _ فرهيختگان
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و چهارم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۳ / ۷ / ۱۳۹۵ - سيزدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۲ / ۷ / ۱۳۹۵ - دوازدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۵ - سی و يکم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۵ - سيزدهم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - کرمان - كرمان
موضوع مناقصه:۹۵.۴۲ـخريد تجهيزات و اجرای کامل خطوط ۱۳۲کيلوولت ارتباطی پست ۱۳۲/۴۰۰ کيلوولت بهرمان
دستگاه مناقصه گزار شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد تاريخ و محل فروش اسناد مناقصه : از تاريخ ۲۷/۶/۹۵ لغايت ۳۱/۶/۹۵ به آدرس ذيل مراجعه فرمايند: تهران- خيابان مطهری – بعد از چهار راه سهروردی پلاک ۸۲ تلفن : ۸۲۴۰۴۰۵۴شرکت مهندسی مشاور قدس نيرو – گروه خطوط م
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات مناقصه عمومي/ دو مرحله ای شماره ۹۵.۴۲ در دو نوبت در روزنامه فرهيختگان چاپ گرديد. نوبت اول ۲۴/۶/۹۵ و نوبت دوم ۲۵/۶/۹۵.

خبرنامه تخصصی