انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۳ / ۷ / ۱۳۹۵ - سوم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه اطلاعات
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۵ - سی و يکم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۹ / ۷ / ۱۳۹۵ - نوزدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۹ / ۷ / ۱۳۹۵ - نوزدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۶ / ۷ / ۱۳۹۵ - ششم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۱۹ / ۷ / ۱۳۹۵ - نوزدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - کرمان - كرمان
موضوع خريد يک دستگاه ترانسفورماتور قدرت ۲۰۰مگاولت آمپری و يک دستگاه ترانسفورماتور کمپکت ۴۰۰KVA
دستگاه مناقصه گزار شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد تاريخ و محل فروش اسناد مناقصه : از تاريخ ۳/۷/۹۵ لغايت ۶/۷/۹۵ به آدرس ذيل مراجعه فرمايند: تهران -ميدان ونک – خيابان شهيد خدامی – کوچه شادی - شماره ۱ شرکت خدمات مهندسی برق (مشانير) – معاونت مهندسی و طرح
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۵/۴۳ در دو نوبت در روزنامه اطلاعات چاپ گرديد.نوبت اول۹۵/۶/۳۱ و نوبت دوم ۹۵/۷/۱.

خبرنامه تخصصی