انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۵ / ۷ / ۱۳۹۵ - پنجم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی ساير رسانه ها _ ۵/۷/۹۵ كليد .
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۵ / ۷ / ۱۳۹۵ - پنجم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده YES
تاريخ بازگشايی پاکات ۲۷ / ۷ / ۱۳۹۵ - بيست و هفتم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۵ / ۷ / ۱۳۹۵ - بيست و پنجم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۱۳ / ۷ / ۱۳۹۵ - سيزدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۷ / ۷ / ۱۳۹۵ - بيست و هفتم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
موضوع آگهی تجديد مناقصه عمومی يك مرحله ای ۱۱۰۰۱/۹۵- خريد كابل فيبر نوری
دستگاه مناقصه گزار شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد سامانه الكترونيكی تداركات دولت از تاريخ ۶/۷/۹۵ . به آدرس www.setadiran.ir
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی