انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۱۰ / ۷ / ۱۳۹۵ - دهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی ساير رسانه ها _ ۱۰/۷/۹۵ نوآورا
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۱۰ / ۷ / ۱۳۹۵ - دهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۵ / ۸ / ۱۳۹۵ - پنجم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲ / ۸ / ۱۳۹۵ - دوم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۱۹ / ۷ / ۱۳۹۵ - نوزدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۵ / ۸ / ۱۳۹۵ - پنجم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
موضوع آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۱۲۰۰۵/۹۵- تأمين تجهيزات و تکميل اينترفيس و مارشالينگ پستهای انتقال (PC
دستگاه مناقصه گزار شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت به آدرس www.setadiran.ir
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی