کاربرد سیم فنری روی خطوط انتقال-photo_2016-10-22_10-33-47-jpg

کاربرد سیم فنری مانند فوق روی خطوط انتقال چه میتواند باشد؟
در توزیع از این نمونه داشتیم، جهت جلوگیری از ورود پرنده به حریم فازها.
با توجه به اینکه پرنده ها بالاترین نقطه را برای نشستن انتخاب میکنن لذا بهترین راه دور کردن آنها از فاز می باشد.
جهت دیده شدن هرچه بهتر سیم های هوایی برای پرندگان، جهت جلوگیری از برخورد آن ها با خطوط انتقال برق از این سیم ها به رنگ متمایل به قرمز و بعضا علامت هایی به شکل های دیگر استفاده می شود.
در کشورهای حامی محیط زیست، شرکت های برق جهت جلوگیری از برخورد پرندگان با خطوط برق، به احتمال زیاد ملزم به نصب این علامت ها روی خطوط هستند.

کاربرد سیم فنری روی خطوط انتقال-photo_2016-10-22_10-33-51-jpg