مقاومت بدن انسان در مقابل جریان برق:
بدن انسان مانند اجسام هادی، جریان برق رو از خود عبور میدهد و با توجه به اینکه در چه وضعی قرار گرفته باشد جریان کم یا زیاد از بدن عبور می کند.

مقاومت بدن از دو قسمت تشکیل می شود:
1- مقاومت داخلی:
منظور مقاومت اعضای زیر پوست می باشد. این مقاومت در حدود 1300 تا 3000 اهم بسته به افراد مختلف تغییر می کند.
2- مقاومت خارجی:
همان مقاومت پوست بدن می باشد که تا چه حد پوست بدن با سیم حامل جریان برق در تماس باشد این مقاومت تغییر می کند.
همچنین مقاومت خارجی بدن در محل هایی که پوست دارای ضخامت بیشتری است مانند کف پاها بیشتر و در جاهای که پوست نازک است مانند لاله گوش مقاومت حداقل می باشد.
خشک بودن و یا مرطوب بودن پوست نیز در مقاومت خارجی بسیار موثر است چنان که گفتیم هر چه سطح تماس پوست با سیم برق بیشتر باشد شدت برق گرفتگی نیز بیشتر است. مثلا اگر شخصی نک انگشت او سیم حامل جریان رو لمس نماید کمتر از شخصی که سیم حامل جریان با کف دستش تماس پیدا کند اسیب می بیند و دچار شک الکتریکی ضعیفتری می شود.
همچنین سعی کنید همیشه با دست راست با برق کار کنید زیرا دست چپ به قلب نزدیک تر است احتمال برق گرفتگی و صدمه دیدن قلب در لمس برق با دست چپ بیشتر است.