تعاريف و اصطلاحات الكتريكي (Definitions and Electrical Expressions):

1ـ ضمن تعريف اجسام هادي چند نمونه از آن ها را نام ببريد؟
اجسامي كه جريان الكتريسيته را با مقاومت كم يا بدون مقاومت از خود عبور مي دهند هادي گويند مانند طلا، نقره، مس، آلومينيوم، آهن، روي، ذغال و آب معمولي.

2ـ ضمن تعريف اجسام عايق چند نمونه از آن ها را نام ببريد؟
اجسامي هستند كه در مقابل عبور جريان، مقاومت زيادي نشان داده و مانع عبور آن مي گردند مانند كاغذ، شيشه، ميكا، چيني، لاستيك، هوا و آب مقطر.

3ـ اختلاف پتانسيل يا ولتاژ را شرح داده و نام واحد آن چيست؟
اختلاف پتانسيل عبارت از كميتي است كه باعث جاري شدن جريان در يك مدار بسته مي شود و واحد آن ولت مي باشد.

4ـ منابع توليد ولتاژ را نام ببريد.
منابع توليد آن عبارتند از پيل ها يا باتري ها و ژنراتورها.

5ـ دستگاه اندازه گيري اختلاف پتانسيل چه نام دارد و نحوه اتصال آن براي سنجش چگونه است؟
اختلاف پتانسيل دو نقطه را با وسيله اي به نام ولت متر اندازه مي گيرند. براي سنجش آن كافي است كه ولت متر با منبع ولتاژ موازي بسته شود.

6ـ جريان را تعريف نماييد و واحد آن چه نام دارد؟
نسبت تغييرات بار الكتريكي به زمان را جريان مي گويند و واحد آن آمپر نام دارد.

7ـ دستگاه اندازه گيري جريان چه نام دارد و نحوه اتصال آن براي سنجش چگونه است؟
دستگاه اندازه گيري جريان، آمپرمتر نام دارد و به صورت سري در مدار نصب مي شود.

8- واحد كار الكتريكي و واحد توان ظاهري چيست؟
واحد كار الكتريكي وات ثانيه بوده و واحد توان ظاهري ولت آمپر (VA) يا كيلو ولت آمپر يا مگاولت آمپر مي باشد.

9- يك مگاوات چند وات و يك كيلو ولت چند ولت است؟
1000/000ٌW = یک مگا وات (MW) , V1000 = یک كيلوولت (KV)