همانطور که می دانید در یک تقسیم بندی کلی آی سی ها دو سری TTLو CMOS و دارای رتبه بندی مختلفی هستند که بر روی نام هایشان هم تاثیر گذاشته و دانستن این خصوصیات حتما برای شما هم جالب خواهد بود .

آی سی های TTL شامل ALS , LS , S , L , F و AS هستند . مثلا آی سی گیت منطقی AND با شماره 74hc08 رو در نظر بگیرید . که تو بازار ممکنه با شماره های74L08،74LS08،74S08،74AS08 ، 74ALS08 و 74F08 در دسترس باشه.

زیر گروه های تغذیه TTL
خانواده L ،LS ،AS ،ALS و F دارای تغذیه مثبت بین 4.5 تا 5.5 ولت است،در واقع این رنج از ولتاژ، ولتاژ قابل تحمل است و به بیان دیگر این آی سی در این رنج درست کار خواهد کرد، خانواده S دارای تغذیه مثبت بین 4.75 تا 5.25 است.

مقدار ولتاژ خروجی در حالت 1 و 0

مقدار ولتاژ خروجی در حالت صفر یا LOW برای تمامی گروه TTL برابر 0.3 ولت می باشد.

مقدار ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH برای خانواده گروه L،LS و S برابر 3.4 ولت می باشد.

مقدار ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH خانواده گروه AS و ALS از تفریق تغذیه مثبت آی سی از عدد 2 بدست می آید.

مقدار ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH برای خانواده گروه F نیز برابر 3.5 است.

جریان خروجی خانواده گروه TTL

برای خانواده گروه L برابر5mA منظور از mA (میلی آمپر)
برای خانواده گروه LS برابر 8mA
برای خانواده گروه S برابر 40mA
برای خانواده گروه AS برابر 20mA
برای خانواده گروه ALS برابر 8mA
برای خانواده گروه F نیز برابر 20mA
نوع CMos نیزشامل خانواده C،AC،HC و HCT می باشد.

مقدار ولتاژ خروجی در حالت 1 و 0
در تمامی این خانواده ولتاژ خروجی در حالت LOW یا صفر برابر 0.1 ولتاژ مثبت است.
ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH در خانواده گروه C از حاصلضرب 0.9 در مقدار مثبت منبع تغذیه بدست می آید.
ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH در بقیه خانواده این گروه از تفریق مثبت تغذیه از مقدار عددی 0.1 بدست می آید.

جریان خروجی خانواده گروه CMOS

برای خانواده گروه C برابر 3.3mA

برای خانواده گروه AC برابر 50mA

برای خانواده گروه HC,HCT برابر 25mA

تغذیه در گروه CMOS
خانواده گروه C در رنج ولتاژ بین 3 تغذیه 3 تا 15 ولت کار می کنند.
خانواده گروه AC ،HC و HCT بین تغذیه 2 تا 6 ولت کار می کنند.