برقگیرهای خطوط انتقال برق:
به منظور حفاظت از شبکه در مقابل اضافه ولتاژها و تخلیه آن ها به زمین از برقگیر استفاده می شود اضافه ولتاژهایی که در شبکه ایجاد می شود یا ناشی از عوامل خارجی بوده نظیر صاعقه و یا ناشی از اختلالات داخلی سیستم نظیر کلیدزنی اتصال کوتاه، قطع ناگهانی بار، عدم تنظیم ریگالوتوری ولتاژ و… می باشد. از وسایل حفاظتی محدود کننده ضربه برای حفاظت تجهیزات سیستم های قدرت در برابر اضافه ولتاژها استفاده می شود یک وسیله حفاظتی محدود کننده ضربه باید اضافه ولتاژهای گذرا یا اضافه ولتازهای که باعث تخریب تجهیزات شبکه می شوند را محدود و به زمین هدایت کنند و بتواند این کار را بدون اینکه آسیبی ببیند به دفعات تکرار کند.

برقگیرهای خطوط انتقال برق-photo_2016-11-17_10-52-52-jpg