دليل اصلی مس اندود كردن ميله های فولادی فقط مقاوم كردن ميله ها در مقابل خوردگی است و برخلاف تصور عموم، مس كه هميشه بازيگر اصلی در امر هدايت الكتريكی است در اين جا نقشی ندارد.
مس، نقره، جيوه و طلا فلزاتی هستند كه در مقابل خوردگی مقاوم اند- در صورتيكه فلزاتی كه روی آن ها كار شده و در طبيعت بصورت خالص يافت نمی شوند مانند آلومينيوم و منيزيوم بسرعت و به سادگی خورده می شوند.

فلزات (نجيب) مانند مس، وقتی در مجاورت فلزات كمتر نجيب قرار می گيرند و با كاتاليزوری مانند آب مجاور می شوند در نقش دريافت كننده الكترون (كاتد) درآمده و فلزات مجاور كمتر نجيب را مي خورند و قربانی می كنند.
( فلزات نجيب Nobel Metals : طلا،نقره پلاتين، مس، فلزاتی هستند كه دارای الكترو پتانسيل مثبت اند و الكترونها را جذب می كنند )

اما، در جدول خواص الكترو شيميايی فلزات (Galvanic Properties) جايی برای گرافيت منظور نشده است – چون فلز نيست- ولی گرافيت در مقايسه با فلزات نجيب، از نقره هم حتی، نجيب تر است و بيشتر بگوئيم از مس هم بيشتر الكترو پتانسيل مثبت دارد (خيلی نجيب) - به همين دليل وقتی از گرافيت بعنوان ماده پركننده چاه در اطراف الكترود ارت استفاده كنيد ( و به غلط آنرا Ground Enhancer اصلاح گر امپدانس زمين بناميم) هادي های ارت مسی موجود در خاك بصورت آنٌد عمل كرده و ذرات مس كه نسبت به گرافيت كمتر نجيب اند، كنده شده و الكترود ارت شما بسرعت نابود ميشود.