تشخیص تغییر توالی فاز
تشخیص قطع یك فاز
تشخیص عدم تقارن ولتاژ شبكه
تشخیص كاهش ولتاژ شبكه
قطع سریع در صورت بروز خطا
قابلیت انتخاب زمان وصل پس از رفع خطا
دارای سیگنالهای نمایشگر خطاهای مختلف و حالت عادی
حفاظت الكتروموتور در مقابل اختلالات شبكه:
قطع فاز
جابجایی فاز
افت ولتاژ بیش از حد مجاز
عدم تقارن بیش از حد ولتاژ سه فاز
شوك ناشی از قطع و وصل متوالی برق