1- چراغ های مناسب انتخاب شده و توزيع نور يكنواخت باشد .

۲ - كوچكترين فيدر قابل قبول براي خطوط روشنايی برابر ۱0آمپر است.

۳ - سيم ارت برای تمام چراغ ها منظور شود.

۴ - حداكثر تعداد چرا غ (نقطه روشنايی ) روي هر خط در فضاي هاي متعدد برابر ۱۲ عدد است . ولی يك فضاي واحد محدوديت تعداد ندارد و فقط محدود به بار مجاز فيوز مربوطه مي باشد.

۵ - اگر سطح روشنايی طراحي شده خيلی پايين باشد ( مثلا كمتر از حداقل مقدار استاندارد ) به عنوان اشكال مطرح می شود .

۶ - استفاده از كليد مينياتوري براي خاموش و روشن كردن چراغ يا هر وسيله ديگر ممنوع است .( گاهی برای كنترل روشنايی فضاهاي بزرگ اين كار اشتباه را انجام مي دهند .)

۷ - در صورت استفاده از چشم الكترونيك ، لازم است نوع چشمي ، از نظر نحوه زاويه ديد و برد چشم ي ذكر گردد .

۸ - در مكان هايي از قبيل حمام، پشت بام، حياط و هر مكاني كه خطر پاشيدن آب به چراغ وجود دارد بايد از چراغ حباب دار ضد آب استفاده شود. ( ip ( 45

۹ - حداكثر افت ولتاژ در خطوط روشنايي برابر ۳ % از تابلو كنتور تا انتهاي خط روش نايي است ( اين مشكل در روشنايي محوطه هاي وسيع مانندپاركينگ ، مجتمع ها ،فضاي باز مجموعه ها و يا راه پله ساختمان هاي بلند مرتبه پيش مي آيد ) توجه شود كه روشنايي برخلاف پريز از نوع بار گسترده است .

۱۰ - كليد ها بايد با توجه به كاربرد ،از نوع مناسب انتخاب و در جاي ص حيح و مناسب جانمايي گردند .( مثلا كليد تك پل براي پله استفاده نشود .)

۱۱ - انشعاب گرفتن از خطوط تغذيه پريزها براي روشنائي اجتناب شود.

۱۳ - روشنايي اضطراري با باطري براي مشاعات ساختمان از قبيل راه هاي خروج ،راه پله ها ، ورودي ساختمان ،لابي و ..... منظور شده باشد و منبع تامين انرژي آن مشخص باشد .

۱۴ - بايد تغذيه به كليد داده شود نه به چراغ ! در محل ها ي خاصي كه برق رساني به چندين اتاق مي باشد كه ارتباط با همديگر امكان پذير نباشد تغذيه از طريق جعبه تقسيم تعبيه شده در ورودی اتاقها ، استفاده شود.