سلام لطفا ازنحوه سیمکشی و عکسی از خانه هوشمند را بگذارید.