دليل اصلي مس اندود كردن ميله هاي فولادي فقط مقاوم كردن ميله ها در مقابل خوردگي است و برخلاف تصور عموم، مس كه هميشه بازيگر اصلي در امر هدايت الكتريكي است در اين جا نقشي ندارد.
مس، نقره، جيوه و طلا فلزاتي هستند كه در مقابل خوردگي مقاوم اند- در صورتيكه فلزاتي كه روي آن ها كار شده و در طبيعت بصورت خالص يافت نمي شوند مانند آلومينيوم و منيزيوم بسرعت و به سادگي خورده ميشوند.

فلزات (نجيب) مانند مس، وقتي در مجاورت فلزات كمتر نجيب قرار مي گيرند و با كاتاليزوري مانند آب مجاور مي شوند در نقش دريافت كننده الكترون (كاتد) درآمده و فلزات مجاور كمتر نجيب را مي خورند و قرباني مي كنند.
( فلزات نجيب Nobel Metals : طلا،نقره پلاتين، مس، فلزاتي هستند كه داراي الكترو پتانسيل مثبت اند و الكترونها را جذب مي كنند )

اما، در جدول خواص الكترو شيميايي فلزات (Galvanic Properties) جائي براي گرافيت منظور نشده است – چون فلز نيست- ولي گرافيت در مقايسه با فلزات نجيب، از نقره هم حتي، نجيب تر است و بيشتر بگوئيم از مس هم بيشتر الكترو پتانسيل مثبت دارد (خيلي نجيب) - بهمين دليل وقتي از گرافيت بعنوان ماده پركننده چاه در اطراف الكترود ارت استفاده كنيد ( و به غلط آنرا Ground Enhancer اصلاح گر امپدانس زمين بناميم) هاديهاي ارت مسي موجود در خاك بصورت آنٌد عمل كرده و ذرات مس كه نسبت به گرافيت كمتر نجيب اند، كنده شده و الكترود ارت شما بسرعت نابود ميشود.