حداقل فاصله نزدیکترین فونداسیون پایه دکل خطوط هوایی توزیع:

۲۰ کیلو تا ۵ کیلومتر ۲۰ متر
۲۰ کیلو بیشتر از ۵ کیلومتر ۳۰ متر


حداقل ارتفاع پایین ترین سیم خط هوایی :
۲۰ کیلو ۸ متر


حریم در محدوده شهرها و شهرک و روستاها

از جداره کابل های زیر زمینی با لوله گاز


مسیر موازی تقاطع از هم

۲۲۰ ولت ۱ متر * ۵۰ سانت

۲۰ کیلو ۱ متر * ۱ متر

* با تشخیص کارشناس اداره گاز و با استفاده از سازه بتنی به ۵۰ سانت قابل کاهش است


از پایه بتنی و دکل ها برق

مسیر موازی تقاطع
۲۲۰ولت ۱ متر ۱ متر
۲۰ کیلو ۲ متر ۲ متر
۶۳ کیلو ۳ متر ۳ متر
حریم لوله گاز در خارج از شهرها در مسیر موازی ۱۵ متر و در تقاطع از هم ۹ متر میباشد
که با تشخیص کارشناس شرکت ملی گاز قابل کاهش است

توجه : منظور از تقاطع در واقع ((حداقل فاصله در مسیرهای متقاطع)) میباشد


حریم ایمنی لوله گاز حداکثر ۲۵۰ متر میباشد