اگر با جورابهای پلاستیکی روی فرش پشمی راه بروید با نزدیک کردن دستانتان به دیوار و به خاطر وجود چند کیلو ولت اختلاف پتانسیل بین شما و دیوار، تخلیه الکتریکی اتفاق خواهد افتاد. ب ا وجود اینکه ولتاژ زیاد بود ولی چون مقاومت هوا نزدیک بینهایت است ،جریان بسیار کمی از بدن شما عبور میکند و چون جریان کم است برق شما را نخواهد گرفت. پس این ولتاژ نیست که ما را میگیرد، بلکه جریان است
اما در کار با ولتاژ (hv) استدلال بالا جواب نمیدهد. رابطه ولتاژ و جریان نیز خطی است. (یعنی اگر مقاومت بدن ثابت فرض شود. هرچه ولتاژ بالا برود جریان نیز بالا خواهد رفت.) پس نمیتوان گفت که جریان مستقل از ولتاژ عمل میکند و این گفته فقط در مورد آن مثال استاتیک برقرار بود و بس. در کل میشه گفت که نمیشه جریان و ولتاژ رو از هم مستقل دونست.