با توجه به این که الكترون تو الكتروليت حركت نميكند و تو هادي الكتريكي ميتواند حركت كند، الکترون از کاتد توسط هادی به قطب منفی ترانس برمیگردد!!
خوب سوالی که اینجا مطرح می شود این است که خروج الکترون مگر باعث خوردگی نمیشد؟ پس دقیقا عکس حفاظت کاتدیکعمل می کند؟!!


اگر نشتي جريان داشته باشيم دوباره kcl نقض نميشد و ممكن است به تناسب مقاومت زمين و همچنين مقاومت خاك عملكرد بهره وري ترانس را پايين بیاورد.
الكترون بر اثر فشار الكتريكي كه به آن پتانسيل الكتريكي و يا همان ولتاژ اطلاق مي شود در يك رسانا منتقل مي شود اين باعث خوردگي نمي شود
اما يون اتم، باردار هست كه باعث جدا شدن اتم و تركيب آن با يك اتم ديگر می شود که در اين فعل و انفعال (در باتريها) باعث بوجود آمدن پتانسيل و بنابراين حركت الكترون در هادي خواهد شد
يون اتم، داراي الكترون اضافه تر و يا الكترون كمتر مي باشد در باتري هدف خوردگي كاتد و آند و توليد جريان الكتريسيته است ولي در حفاظت كاتديك با تزريق جريان بوجود آوردن يون مثبت براي پلاريزيشن سطح كاتد مي باشد