حفاظت بهتر خطوط لوله كه عمليات جوشكاري در انان در حال انجام است نكات زير حائز اهميت هست:
١- عموما لوله اي كه در حال جوشكاري هست هنوز زير خاك دفن نشده و در نتيجه امكان برقراري حفاظت كاتديك مهيا نيست
٢- اگر شرايط جوري بود كه قسمتي از لوله در حال جوشكاري بوده و قسمت ديگري از لوله كه از نظر الكتريكي متصل هست در زير خاك يا الكتروليت قرار داشته باشد، بايد لوله ايزوله شود
٣- امكان وقوع پديده جريان سرگردان به منظور حفاظت لوله بايد بررسي شود
٤- در صورتي كه جريان سرگردان اثبات شود، امكان خوردگي در نقاط Discharge وحود دارد كه بسيار خطرناك هست
ترانسها هم در مقابل جريان هاي ناخواسته برگشتي از لوله( در صورت جوشكاري ) امكان اسيب زيادي دارند كه بايد Surge arrester در ورودی آنها تعبيه شود