بر اساس تعاريف استاندارد، خوردگي عبارت است از "تخريب و از بين رفتن ماده بر اثر واكنش شيميايي با محيط اطراف"(عمدتا فلزات)
يعني اينكه
پديده خوردگي حتما نيازمند واكنش شيميايي ماده ( عمدتا فلز) با محيط اطراف هستش
تخريب مكانيكي بر اثر فشار و يا انرژي و ضربه در تعريف خوردگي قرار نميگيره

هر واكنش خوردگي شامل ٤ جز جدا نشدني هستش
يعني اينكه پديده خوردگي زماني رخ ميده كه اين ٤ جز باشند و اين اجزا عبارتتد از:
١- اند
٢- كاتد
٣- ارتباط الكتريكي بين اند و كاتد
٤- الكتروليت
منظور از اين اجزا:
١- اند فلز و يا غير فلزي هست كه در اون الكترون توليد ميشه و واكنش اكسايش ( كاهش) اتفاق ميوفته
٢- كاتد: منظور فلز و جايي هستش كه در ان واكنش احيا يا Reduction اتفاق ميوفته و الكترون به مصرف ميرسه
٣- ارتباط الكتريكي كه مشخص هست و مسيري هست كه الكترون از اون عبور ميكنه
٤- اما الكتروليت محيطي هست كه در اون يون ( ذره باردار) ميتونه حركت كنه و شامل آب، خاك و بتن هستش.