بر اساس IPS -M-TP-750
١-تست اناليز تركيب شيميايي براي
٢-تعيين مقدار كربن بر اساس iso 609
٣-رطوبت بر اساس ISO 687
٤-خاكستر بر اساس ISO 1171
٥-مقدار سولفور بر اساس ISO 351
٦-و مواد فرار بر اساس ISO 562
٧-وهمين طور تست تعيين دانسيته بر اساس ISO 1013
٨-مقاومت ويژه الكتريكي
٩-و تعيين اندازه دانه بر اساس ISO 2325