در تصویر زبر تصویر اجزاء و قطعات رله فشار ناگهانی را مشاهده میکنید:
اجزاء و قطعات رله فشار ناگهانی-photo_2017-08-06_14-43-38-jpg
همچنین نصب رله فشار ناگهانی برروی شیر تخلیه ترانسفورماتور را در تصویر زیر مشاهده کنید:
اجزاء و قطعات رله فشار ناگهانی-photo_2017-08-06_14-29-41-jpg