انواع ميله اتصال به زمين شامل:
١-ميله فولادى گالوانيزه
٢-ميله فولادى ضدزنگ (استنلس استيل)
٣-ميله تمام مس
٤-ميله مسى كاپرباند
٥-ميله مسى كاپركلد

حال سوال اينجاست كه كدامالكترودارتبهترىبراىماست؟
و هر يك چه مزايا و معايبى دارند؟ و هر كدام چه كاربردى دارند؟

با مطالعه مقاله زير مى توانيد مقايسه درستى از آنها داشته و الكترود مناسب را با توجه به شرايط انتخاب نماييد:
مقایسه الکترودهای ارت و انواع راد