کلمه IP به چه معناست؟؟

براساس استاندارد 2868 ایران و IEC529 ، درجه حفاظتی از نظر نفوذ آب و اشیای خارجی و همچنین تحمل در برابر ضربه های خارجی بر اساس شماره IP مطابق استاندارد 2868 ایران زیر عنوان طبقه بندی درجات پوششها در لوازم الکتریکی یا IEC529 طبقه بندی میشود.
حروف I و P به معنای حفاظت بین المللی و مخفف کلمات Ingress Protection میباشد که بایک عدد 2 رقمی و یا 3 رقمی همراه است.
— رقم اول مشخصه حفاظت در برابر ورود و نفوذ اشیاء خارجی را نشان میدهد.
— رقم دوم مشخصه درجه حفاظت در برابر نفوذ آب میباشد.
— رقم سوم مشخصه درجه حفاظت در برابر ضربه یا برخورد اشیا خارجی به دستگاه را نشان میدهد.

رقم اول : مشخصه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برقدار و نفوذ اشیاء خارجی را نشان میدهد.
عدد 0 : حفاظت نشده
عدد 1 : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 50 میلیمتر
عدد 2 : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 12 میلیمتر
عدد 3 : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 2.5 میلیمتر
عدد 4 : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 1 میلیمتر
عدد 5 : حفاظت در برابر گرد و غبار
عدد 6 : غیر قابل نفوذ در برابر گرد و غبار

رقم دوم : مشخصه درجه حفاظت در برابر نفوذ آب میباشد.
عدد 0 : حفاظت نشده
عدد 1 : حفاظت شده در برابر ریزش آب به صورت عمود
عدد 2 : حفاظت شده در برابر ریزش آب تا زاویه 15 درجه
عدد 3 : حفاظت شده در برابر ریزش آب تا زاویه 60 درجه
عدد 4 : حفاظت شده در برابر پاشیدن آب از همه جهات
عدد 5 : حفاظت شده در برابر پاشیدن آب به صورت جت
عدد 6 : حفاظت شده در برابر امواج دریا
عدد 7 : حفاظت شده در برابر غرق شدن در آب تا 1 متر
عدد 8 : حفاظت شده در برابر غرق شدن در آب در هر شرایطی

رقم سوم : مشخصه درجه حفاظت در برابر ضربه یا برخورد اشیا خارجی به دستگاه را نشان میدهد.
عدد 0 : حفاظت نشده
عدد 1 : حفاظت شده در برابر یک ضربه 0.225 ژولی
عدد 2 : حفاظت شده در برابر یک ضربه 0.375 ژولی
عدد 3 : حفاظت شده در برابر یک ضربه 0.5 ژولی
عدد 4 : حفاظت شده در برابر یک ضربه 2 ژولی
عدد 5 : حفاظت شده در برابر یک ضربه 6 ژولی
عدد 6 : حفاظت شده در برابر یک ضربه 20 ژولی

چند مثال:

1- تجهیزی با IP 54 به چه معناست؟
پاسخ :
عدد 5 : اول آن حفاظت در برابر گرد و غبار
عدد 4 : دوم آن حفاظت شده در برابر پاشیدن آب در همه جهات

2- تجهیزی با IP 67 به چه معناست؟
عدد 6 : آن نشانگر غیر قابل نفوذ بودن در برابر گرد و غبار
عدد 7 : دوم آن حفاظت شده در برابر غوطه ور شدن در آب