سنجش جریان مستقیم توسط آمپر مترهای کلمپی توسط سنسورهای هال انجام می شود. این آمپرمترها در دو نوع ac و dc ساخته می شوند.
اگر جریانی از یک بلور رسانا در جهت عمود بر میدان مغناطیسی یکنواخت (h) اعمال شده عبور کند ، رسانا دارای اختلاف پتانسیل (δv) میان رخ های عمود بر جهت جریان و میدان مغناطیسی خواهد شد. این پدیده را به افتخار کاشف آن ادوین هال اثر هال می گویند. اثر هال نتیجهٔ طبیعت جریان عبوری از هادی است. جریان از حرکت تعداد زیادی حامل های بار تشکیل می شود که معمولاً الکترون ها ، حفره هایا ترکیبی از این دو هستند. حامل های بار هنگام حرکت در میدانی که بر مسیر حرکت آنها عمود است ، نیرویی را تجربه می کنند ، که نیروی لورنتز نامیده می شود. وقتی چنین میدان مغناطیسی ای حاضر نباشد ، بارها تقریبا به صورت مستقیم حرکت می نمایند. اما وقتی یک میدان مغناطیسی عمود اعمال شود ، مسیر آنها منحرف می شود و روی یکی سطوح ماده تجمع می کنند. نتیجهٔ این امر به جای ماندن بارهای مساوی اما با علامت مخالف در سطح دیگر خواهد بود ، یعنی همان جایی که کمبود حامل بار وجود دارد. و بدین ترتیب یک توزیع نامتقارن از چگالی بار در سطح عنصر هال به وجود می آید که جهت آن عمود بر میدان مغناطیسی و جهت حرکت حامل های بار است. جدا شدن بارها یک میدان الکتریکی ایجاد می کند که با ادامهٔ مهاجرت بارها مخالفت خواهد کرد. بنابراین یک اختلاف پتانسیل ثابت تا زمانی که جریان ادامه داشته باشد به وجود خواهد آمد.