ارتفاع مجاز نصب کلید و پریز از کف و سقف تمام شده :
برای خرید انواع تجهیزات برق با قیمت مناسب وارد سایت زیر شوید

ekahroba.com

1- کلیدهای داخل ساختمان از کف 110-120 سانتی متر
2- پریزهای داخل ساختمان از کف 30- 35 سانتی متر
3- پریزهای روی کابینت از روی کابینت 20-30 سانتی متر
4- پریزهای یخچال و فریزر از کف 110-120 سانتی متر
5- پریزهای ماشین لباس شویی از کف 70-80 سانتی متر
6- گوشی آیفون از کف 130-150 سانتی متر
7- روشنایی دیواری مثل مهتابی دیواری از کف 210 سانتی متر
8- تابلو فیوز از کف 160- 170 سانتی متر
9- جعبه تقسیم تا سقف 30-35
برای خرید انواع تجهیزات برق با قیمت مناسب وارد سایت زیر شوید
ekahroba.com