کاربرد کف پوش ضد الکتریسیته ساکن:

صنایع الکترونیک

صنایع نظامی "مهمات سازی"

اتاق عمل