انواع اضافه ولتاژ در شبکه برق
الف) اضافه ولتاژی که بر اثر صاعقه بوجود می اید.
ب) اضافه ولتاژی که بر اثر قطع و وصل دیژنکتور بوجود می آید (سوئیچینگ).
ج) اضافه ولتاژی که بر اثر خازنی شدن خط در حالت بی باری ایجاد می گردد (اثر فرانتی).
د) اضافه ولتاژ ناشی از پدیده رزونانس.
ه) اضافه ولتاژ ناشی از پدیده فرورزونانس.
و) اضافه ولتاژ ناشی از برخورد خطوط انتقال با سطح ولتاژ بالاتر.
ز) اضافه ولتاژ ناشی از خروج بارهای بزرگ.