سوئیچ های Reed چیست؟
به طور کلی Reed switch کلید یا سوییچی می باشد که به میدان مغناطیسی و آهن ربا حساس می باشد این کلید ها هم به صورت no و یا nc وجود دارد.
NO سوییچی بوده که در حالت معمولی باز بوده و با نزدیک شدن آهن ربا به آن کلید بسته می شود.
NC سوییچی بوده که در حالت معمولی بسته بوده و با نزدیک شدن آهن ربا به آن کلید باز می شود.