ترموکوپل های آهن ربایی

در بسیاری از مواقع شما باید دمای یک قسمتی را برای مدت کوتاه و یا بلند مدت اندازه گیری نمایید ، برای مثال قصد اندازه گیری دما لوله ، مخازن ، جداره دستگاههای صنعتی ، بدنه موتورهای الکتریکی و هر جایی که بدنه فلزی دارد را دارید.
برای این منظور میتوانید از ترموکوپل های آهن ربایی استفاده نمایید و برای مدتی دمای هر قسمت را به صورت دقیق اندازه گیری نمایید.