اتصال ستاره:
1- اتصال ستاره از نظر اقتصادي براي سيم پيجهاي ولتاژ بالا اقتصادي تر است
2- امكان استفاده از نوترال را فراهم می كند
3- امكان زمين نمودن موثر و يا غير موثر را فراهم می كند
4- امكان استفاده از عايق بندی غير يكنواخت در نواحی نوترال را فراهم می نمايد
5- امكان قرار دادن سيم پيج تب و تب چنجر را در طرف نوترال هر فاز را فراهم می كند
6- امكان بارگذاری تک فاز به كمك نوترال را فراهم می كند

اتصال مثلث:
براي سيم پيج های با ولتاژ پايين و جريان بالا اقتصادی تر است
باعث كاهش مولفه صفر ترانسفورماتور در تركيب با سيم پيج ستاره می شود
مسيری برای گردش هارمونيك ٣ و ضرايب ان فراهم مي كند و از ورود انها به شبكه جلوگيري می كند