ایمنی در برابر برق گرفتگی انسان در بهرهبرداري از سیستم الکتریکی، ایجاد مسیري مناسب و مطمئن براي جریان عملیاتی با هدف تحریک لوازم حفاظتی به واکنش و یا تامین ایمنی در برابر برق گرفتگی هنگام انجام تعمیرات بر روي تجهیزات ضرورت وجود سیستم اتصال زمین در سیستمهاي الکتریکی را اجتناب ناپذیر ساخته است.

ماهیت مقاومت اتصال زمین یک الکترود شامل:
۱_ مقاومت الکترود (فلز)
۲_ مقاومت تماس بین الکترود و فلز
۳_ مقاومت خاك است

در صورت استفاده ازتجهیزات استاندارد و اجراي صحیح اتصالات، دو مقاومت اول خیلی کوچک بوده (معمولاًکسري از یک اهم) و میتوانند در موارد عملی صرفنظر شوند بنابراین مقاومت خاك موردي است که باید به آن توجه بیشتري شود.در عمل انتخاب بهترین محل براي احداث اتصال زمین یا محدوده آن مشکل است زیرا عواملی خارج ازکنترل متخصصان و کارشناسان برق محل احداث الکترود را مشخص میکند همچنین باید توجه داشت که مشخصات و املاح موجود در خاك یک منطقه رانیز نمیتوان کلاً تغییر داد. بنابراین یکی از روشهاي کاهش مقاومت خاك و به تبع آن کاهش مقاومت اتصال زمین ،استفاده از مواد کاهنده مقاومت خاك است.

چگونگی کاهش مقاومت خاك توسط مواد کاهنده مقاومت خاك:
مواد کاهنده مقاومت خاك، داراي مقاومت ویژه بسیار کمی هستند همچنین این مواد اطراف الکترود قرار گرفته، باعث افزایش سطح مقطع آن شده و به علت مقاومت ویژه کم باعث کاهش مقاومت الکترود میشود.
۲_ مواد کاهنده مقاومت خاك با داشتن ذرات ریز در میان خلل و فرج خاك نفوذ کرده و به دلیل دارا بودن قابلیت جذب رطوبت و انبساط بالا، سطح تماس الکترود با زمین را افزایش میدهند.
۳_ هنگامی که در اطراف الکترود از مواد کاهنده مقاومت خاك استفاده میشود ،در اطراف الکترود مایع الکتریسیتهدار شروع به حرکت میکند که این حرکت باعث ایجاد لایهاي در اطراف الکترود میشود که به آن لایه، لایه Permeation میگویند که در واقع یکی از مهمترین عوامل کاهش مقاومت خاك همین لایه Permeation است.

خوردگی در خاك :
براي آنکه سازهاي در خاك دچار خوردگی شود باید یک پیل خوردگی تشکیل شود حال با قبول این مطلب به بیان شرایطی میپردازیم که با واقع شدن آنها یک پیل خوردگی میتواند صورت گیرد:
۱_ یک کاتد و یک آند باید وجود داشته باشد.
۲_ باید بین آند و کاتد اختلاف پتانسیل وجود داشته باشد.
۳_ آند و کاتد باید در یک محیط رسانا قرار داشته باشند.
براي یک الکترود اتصال زمین مدفون شده در خاك شرایطی وجود دارد
( فلزات غیر همجنس- تغییر غلظت اکسیژن - تغییر جنس خاك و ...) که به تشکیل نقاط آندي و کاتدي منجر میشود و شرایط الف و ب تامین میشوند و شرط ج با توجه به اینکه رطوبت موجود در خاك به عنوان یک الکترولیت محسوب میشود خود به خود مهیا است.

انواع پیلهاي خوردگی درخاك:
پیلهاي ناشی از اتصال فلزات غیر همجنس)Dissimilar Metals Cell(هر فلزي که درداخل الکترولیتی قرا رداده شود پتانسیلی نسبت به آن الکترولیت پیدا خواهد کرد که هر گاه یک الکترود دیگر به عنوان مرجع داشته باشیم به سادگی میتوان اختلاف پتانسیل بین الکترود مرجع و فلز مورد نظر را اندازه گیري کرد چنانچه در سیستم اتصال زمین مثلاً اتصال بین ساختمان فولادي و مسی عایق نشده باشد، شرایطی براي تشکیل پیل فلزات غیر همجنس آماده بوده و عملاً خوردگی شدیدي در محل اتصال خواهیم داشت.