۱-ستونهای روشنایی معابر
۲-سیستم صائقه گیر ساختمان های خانگی یا کارخانجات
۳-پست های خیابانی
۴-برج های مخابراتی
( ماکروویو یا رادیویی)
۵-سایت های سلولی مانند BTS ها
۶-ترانسفورماتورهای توزیع
pole-mounted
۷-سیستم های تلویزیون کابلی
۸-مخازن ایستگاهی گاز (پمپ گاز CNG)