جستجوی کالا | فروشگاه اینترنتی تجهیزات برق
فروشنده

دسته گردان کلید تنظیمی 125 آمپر

برند: CHINT
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 75,000 تومان
جزییات محصول cart icon 75,000 تومان

موتور کلید تنظیمی 1250 آمپر NM8

برند: CHINT
موجودی: 150 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,660,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,660,000 تومان

موتور کلید تنظیمی 1000 آمپر NM8

برند: CHINT
موجودی: 150 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,660,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,660,000 تومان

موتور کلید تنظیمی 800 آمپر NM8

برند: CHINT
موجودی: 150 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,660,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,660,000 تومان

موتور کلید تنظیمی 630 آمپر NM8

برند: CHINT
موجودی: 150 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,240,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,240,000 تومان

موتور کلید تنظیمی 400 آمپر NM8

برند: CHINT
موجودی: 150 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,240,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,240,000 تومان

موتور کلید تنظیمی 250 آمپر NM8

برند: CHINT
موجودی: 150 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 680,000 تومان
جزییات محصول cart icon 680,000 تومان

موتور کلید تنظیمی 125 آمپر NM8

برند: CHINT
موجودی: 150 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 450,000 تومان
جزییات محصول cart icon 450,000 تومان

کلید اتوماتیک 1250A فیکس 65KA(نوع H)

برند: CHINT
موجودی: 85 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,350,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,350,000 تومان

کلید اتوماتیک 1000A فیکس 65KA(نوع H)

برند: CHINT
موجودی: 140 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,190,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,190,000 تومان

کلید اتوماتیک 800A فیکس 60KA(نوع H)

برند: CHINT
موجودی: 150 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 750,000 تومان
جزییات محصول cart icon 750,000 تومان

کلید اتوماتیک 630A فیکس 35KA

برند: CHINT
موجودی: 160 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 540,000 تومان
جزییات محصول cart icon 540,000 تومان

کلید اتوماتیک 500A فیکس 35KA

برند: CHINT
موجودی: 170 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 470,000 تومان
جزییات محصول cart icon 470,000 تومان

کلید اتوماتیک 400A فیکس 35KA

برند: CHINT
موجودی: 170 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 340,000 تومان
جزییات محصول cart icon 340,000 تومان

کلید اتوماتیک 350A فیکس 35KA

برند: CHINT
موجودی: 170 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 340,000 تومان
جزییات محصول cart icon 340,000 تومان

کلید اتوماتیک 315A فیکس 35KA

برند: CHINT
موجودی: 170 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 340,000 تومان
جزییات محصول cart icon 340,000 تومان

کلید اتوماتیک 250A فیکس 50KA(نوع H)

برند: CHINT
موجودی: 180 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 138,500 تومان
جزییات محصول cart icon 138,500 تومان

کلید اتوماتیک 250A فیکس 25KA

برند: CHINT
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 130,000 تومان
جزییات محصول cart icon 130,000 تومان

کلید اتوماتیک 225A فیکس 25KA

برند: CHINT
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 125,000 تومان
جزییات محصول cart icon 125,000 تومان

کلید اتوماتیک 200A فیکس 25KA

برند: CHINT
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 125,000 تومان
جزییات محصول cart icon 125,000 تومان

کلید اتوماتیک 180A فیکس 25KA

برند: CHINT
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 120,000 تومان
جزییات محصول cart icon 120,000 تومان

کلید اتوماتیک 160A فیکس 25KA

برند: CHINT
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 120,000 تومان
جزییات محصول cart icon 120,000 تومان

کلید اتوماتیک 125A فیکس 25KA

برند: CHINT
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 120,000 تومان
جزییات محصول cart icon 120,000 تومان

کلید اتوماتیک 100A فیکس 25KA

برند: CHINT
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 86,000 تومان
جزییات محصول cart icon 86,000 تومان