جستجوری کالا | فروشگاه اینترنتی تجهیزات برق

فروشنده

کلمپ آمپر متر کیوریتسو مدل KT200

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 182,000 تومان
جزییات محصول cart icon 182,000 تومان

پاورمتر کیوریتسو مدل 03-6315

برند: کیوریتسو
موجودی: 2 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 17,038,000 تومان
جزییات محصول cart icon 17,038,000 تومان

پاورمتر کیوریتسو01-6300

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 14,880,000 تومان
جزییات محصول cart icon 14,880,000 تومان

ارت سنج کیوریتسو مدل 4105A

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 940,000 تومان
جزییات محصول cart icon 940,000 تومان

میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3128

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 26,045,000 تومان
جزییات محصول cart icon 26,045,000 تومان

میگر کیوریتسو مدل 3127

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 8,210,000 تومان
جزییات محصول cart icon 8,210,000 تومان

میگر دیجیتال 3125A

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 2,727,000 تومان
جزییات محصول cart icon 2,727,000 تومان

میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3111V

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,130,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,130,000 تومان

میگر کیوریتسو مدل 3025A

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 2,392,000 تومان
جزییات محصول cart icon 2,392,000 تومان

میگر کیوریتسو مدل 3005A

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,195,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,195,000 تومان

میگردیجیتال کیوریتسو مدل 3001B

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,713,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,713,000 تومان

کلمپ آمپرمتر کیوریتسو مدل 2608A

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 320,000 تومان
جزییات محصول cart icon 320,000 تومان

کلمپ آمپرمتر کیوریتسو مدل 2434

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 900,000 تومان
جزییات محصول cart icon 900,000 تومان

کلمپ آمپرمتر کیوریتسو مدل 2200R

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 246,000 تومان
جزییات محصول cart icon 246,000 تومان

کلمپ امپر متر کیوریتسو مدل 2200

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 170,000 تومان
جزییات محصول cart icon 170,000 تومان

کلمپ آمپر متر کیوریتسو مدل 2056R

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 837,000 تومان
جزییات محصول cart icon 837,000 تومان

کلمپ آمپر متر کیوریتسو مدل 2055

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 555,000 تومان
جزییات محصول cart icon 555,000 تومان

کلمپ آمپر متر کیوریتسو مدل 2033

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 444,000 تومان
جزییات محصول cart icon 444,000 تومان

مولتی متر کیوریتسو مدل 2012R

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 533,000 تومان
جزییات محصول cart icon 533,000 تومان

کلمپ آمپر متر کیوریتسو مدل 2010

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,600,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,600,000 تومان

کلمپ آمپرمتر کیوریتسو مدل 2009R

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,515,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,515,000 تومان

کلمپ آمپرمتر کیوریتسو مدل 2007R

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 240,000 تومان
جزییات محصول cart icon 240,000 تومان

کلمپ آمپرمتر AC/DC کیوریتسو مدل 2004

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 2,230,000 تومان
جزییات محصول cart icon 2,230,000 تومان

کلمپ آمپرمتر کیوریتسو مدل 2003A

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,100,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,100,000 تومان