جستجوی کالا | فروشگاه اینترنتی تجهیزات برق

فروشنده

کلید قطع و وصل 125 آمپر سه فاز

برند: CHINT
موجودی: 91 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 23,500 تومان
جزییات محصول cart icon 23,500 تومان

کلید قطع و وصل 100 آمپر سه فاز

برند: CHINT
موجودی: 91 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 20,500 تومان
جزییات محصول cart icon 20,500 تومان

کلید قطع و وصل 63 آمپر سه فاز

برند: CHINT
موجودی: 94 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 16,200 تومان
جزییات محصول cart icon 16,200 تومان

کلید قطع و وصل 32 آمپر سه فاز

برند: CHINT
موجودی: 95 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 15,000 تومان
جزییات محصول cart icon 15,000 تومان

کلید قطع و وصل 63 آمپر تکفاز

برند: CHINT
موجودی: 89 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 6,000 تومان
جزییات محصول cart icon 6,000 تومان

کلید قطع و وصل 32 آمپر تکفاز

برند: CHINT
موجودی: 89 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 5,700 تومان
جزییات محصول cart icon 5,700 تومان

خازن سیلندری 25 کیلو وار

برند: CHINT
موجودی: 150 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 225,000 تومان
جزییات محصول cart icon 225,000 تومان

خازن سیلندری 20 کیلو وار

برند: CHINT
موجودی: 150 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 188,000 تومان
جزییات محصول cart icon 188,000 تومان

خازن سیلندری 15 کیلو وار

برند: CHINT
موجودی: 150 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 140,000 تومان
جزییات محصول cart icon 140,000 تومان

خازن سیلندری 12 کیلو وار

برند: CHINT
موجودی: 150 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 116,000 تومان
جزییات محصول cart icon 116,000 تومان

خازن سیلندری 20 کیلو وار

برند: CHINT
موجودی: 150 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 105,000 تومان
جزییات محصول cart icon 105,000 تومان

خازن سیلندری 5 کیلو وار

برند: CHINT
موجودی: 150 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 51,500 تومان
جزییات محصول cart icon 51,500 تومان

ترمینال قدرت 300 آمپر 4 خانه

برند: CHINT
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 35,000 تومان
جزییات محصول cart icon 35,000 تومان

ترمینال قدرت 300 آمپر 3 خانه

برند: CHINT
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 30,000 تومان
جزییات محصول cart icon 30,000 تومان

ترمینال قدرت 200 آمپر 4 خانه

برند: CHINT
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 23,000 تومان
جزییات محصول cart icon 23,000 تومان

ترمینال قدرت 200 آمپر 3 خانه

برند: CHINT
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 15,000 تومان
جزییات محصول cart icon 15,000 تومان

ترمینال قدرت 100 آمپر 4 خانه

برند: CHINT
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 10,500 تومان
جزییات محصول cart icon 10,500 تومان

ترمینال قدرت 100 آمپر 3 خانه

برند: CHINT
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 8,600 تومان
جزییات محصول cart icon 8,600 تومان

جعبه فیوز مینیاتوری 24

برند: CHINT
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 65,000 تومان
جزییات محصول cart icon 65,000 تومان

جعبه فیوز مینیاتوری 12

برند: CHINT
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 45,000 تومان
جزییات محصول cart icon 45,000 تومان

پریز تابلویی مینیاتوری

برند: CHINT
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 3,400 تومان
جزییات محصول cart icon 3,400 تومان

میکرو سوئیچ

برند: CHINT
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 8,500 تومان
جزییات محصول cart icon 8,500 تومان

لیمیت سوئیچ آنتنی نیم فنر

برند: CHINT
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 13,500 تومان
جزییات محصول cart icon 13,500 تومان

لیمیت سوئیچ آنتنی تمام فنر

برند: CHINT
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 13,500 تومان
جزییات محصول cart icon 13,500 تومان