جستجوی کالا | فروشگاه اینترنتی تجهیزات برق
فروشنده

خار ضد صعود

برند: نامشخص
موجودی: 834 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,500 تومان
جزییات محصول cart icon 1,500 تومان

کلمپ عبوری یا بین راهی(جمجمه ای)

برند: نامشخص
موجودی: 54 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 40,000 تومان
جزییات محصول cart icon 40,000 تومان

یوبولت14

برند: نامشخص
موجودی: 235 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 4,500 تومان
جزییات محصول cart icon 4,500 تومان

بست آویزی210کیلونیوتن

برند: نامشخص
موجودی: 158 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 10,000 تومان
جزییات محصول cart icon 10,000 تومان

لوله سیم کرلو

برند: نامشخص
موجودی: 84 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 40,000 تومان
جزییات محصول cart icon 40,000 تومان

طول افزای ساق210 کیلونیوتن

برند: نامشخص
موجودی: 113 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 92,650 تومان
جزییات محصول cart icon 92,650 تومان

اسپیسر استخوانی دوباندله

برند: نامشخص
موجودی: 384 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 30,000 تومان
جزییات محصول cart icon 30,000 تومان

یوک مثلثی320کیلونیوتن

برند: نامشخص
موجودی: 119 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 45,000 تومان
جزییات محصول cart icon 45,000 تومان

یوک پلیت مستطیلی360KN

برند: نامشخص
موجودی: 119 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 50,000 تومان
جزییات محصول cart icon 50,000 تومان

کلمپ انتهایی سیم کرلو

برند: نامشخص
موجودی: 230 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 35,000 تومان
جزییات محصول cart icon 35,000 تومان

مهارکش M22

برند: نامشخص
موجودی: 127 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 114,450 تومان
جزییات محصول cart icon 114,450 تومان

برقگیر متصل به مقره کششی و آویزی

برند: نامشخص
موجودی: 1560 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 35,000 تومان
جزییات محصول cart icon 35,000 تومان

شگل 320 کیلونیوتن

برند: نامشخص
موجودی: 439 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 16,000 تومان
جزییات محصول cart icon 16,000 تومان

شگل 210 کیلو نیوتن

برند: آلوکاست
موجودی: 1045 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 12,000 تومان
جزییات محصول cart icon 12,000 تومان