در سیستم TNS اتصال ارت به بدنه باعث تشخیص به موقع و سریع ادوات حفاظتی میشه.
از طرفی به نول هم کمک میکنه،سیستم ارت در صورتی که مقاومت چندانی نداشته باشد باعث کاهش مقاومت pen خواهد شد،پس مسیری که جریان فالت از آن عبور خواهد کرد هموارتر خواهد بود در صورت بروز اتصال فاز به بدنه، جریان از طریق سیم ارت به تابلو ورودی خواهد رفت و از آنجا وارد سیم pen میشود، این را هم درنظر داشته باشیم سیستمی پایدار است که نول آن دارای مقاومت پایینی باشد.